مطالعه وتحقیق

درس مطالعه وتحقیق ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گنبد

بررسی میزان تأثیر آموزش وپرورش پیش دبستانی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مشخصات موضوعی طرح:


1-عنوان به فارسی:بررسی میزان تأثیرآموزش پرورش پیش دبستانی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی


2-عنوان به انگلیسی:


3-واژه های کلیدی:(فارسی وانگلیسی)

آموزش وپرورش - پیش دبستانی - پیشرفت تحصیلی


4-بیان مسأله :(توضیح درمورد ابعاد مختلف موضوع)

- منظوراز پیشرفت تحصیلی چیست ؟

-دوره پیش دبستانی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان چه نقشی دارد؟

-پیش دبستانی باپایه های بلاترچه ارتباطی دارد؟

-نقش منطقه جغرافیایی در پیشرفت تحصیلی چیست؟


5-اهمیت وضرورت انجام تحقیق:(توجیه اجرای طرح وفواید ناشی ازآن به طوری که ضرورت آن احساس واهمیت آن آشکار گردد)

درسنین حساس ازبدو تولد تا شش سالگی قدرت رشدکودکان ازلحاظ جسمی ،عاطفی واجتماعی به حداکثرسرعت خود می رسد،یادگیری دراین مرحله اززندگی درصورت مهیابودن محیط تربیتی وامکانات اگر توجه به این دوره حاصل نشود آسیب فراوانی بررشد همه جانبه کودک وارد می شودکه هیچ تلاش معجزه آسای آموزشی نمی تواند آن راجبران کند.

(خشت اول گرنهد معمار کج               تا ثریا می رود دیوار کج)

ناچیز شمردن آموزش وپرورش کودک درسالهای نخستسن زندگی سو ء قصدی است که به شوق و پیشرفت حیاتی کودک صورت می گیرد.آموزش وپرورش پیش از دبستان می تواند عامل موثری در تقویت حس همکاری توسعه خزانه لغوی کودکان باشد.


6-اهداف تحقیق(کلی و ویژه ) :

هدف کلی:بررسی میزان تأثیر آموزش وپرورش پیش دبستانی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی

اهداف جزئی:

1-بررسی نقش آموزشهای پیش دبستانی درمقایسه بادانش آموزان

2-بررسی سطح دانش وعملکرد دانش آموزان برخوردار از آموزشهای پیش دبستانی درمقایسه

بادانش آموزانی که چنین فرصتی را نداشتند.

3-عدم پذیرش عموم کودکان درمراکز پیش دبستانی

4-بررسی نقش آموزش پیش دبستانی دربلوغ اجتماعی کودکان


7-متغیرهای تحقیق:

متغیر مستقل:تأثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی

متغیر وابسته:پیشرفت تحصیلی


8-فرضیه ها یا پرسش های تحقیق:

به صورت فرض یا فرض های ویژه:

آیابین پیش دبستانی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد؟

به صورت پرسش یا پرسش های ویژه:

1-آیا دانش آموزانی که از آموزش های قبل از دبستان برخوردارند در پایه تحصیلی اول ابتدایی درس ریاضی رابه خوبی فرا می گیرند؟

2-آیا دانش آموزان برخوردار از آموزش های پیش دبستانی قادر به صحبت کردن درجمع می باشند؟

3-آیا دانش آموزان بر خوردار از آموزش های پیش دبستانی درحفظ نظم و ترتیب کوشا هستند؟

4-آیا دانش آموزان برخوردار از آموزش های پیش دبستانی قادر به انجام فعالیت های بدنی و ورزشی بهتری هستند؟

5-آیا دانش اموزان برخوردار از آموزش های پیش دبستانی در فراگیری درس علوم موفق ترند؟

6-آیا دانش آموزان برخوردارازآموزش های پیش دبستانی درنقاشی وانجام کارهای دستی موفق ترند؟


9- ادبیات یاپیشینه تحقیق:(بیان تحقیق وکارهایی که تاکنون درزمینه موضوع مورد مطالعه انجام شده و نتایج آن به صورت مستندمنتشر شده است ،به طوری که نتایج حاصل از این مطالعات درتوجیه اهداف طرح بکار گرفته شود).

ادبیات:

اولین آموزشگاه خردسالان ،توسط فردریک ابولین در1774 و در دهکده ای در فرانسه ایجاد شد

که مقدمه ای برای گسترش آموزشگاههای کودکان بود.

در سال 1816 میلادی در بریتانیا (رابرت اون) یک اصلاح طلب اجتماعی در اسکاتلند مدرسه آمادگی تاسیس کرد .

دکتر (ماریا مونته سوری ) پزشک و روانشناس ایتالیایی درکشورش موسسه ای به نام (خانه کودکان) ایجاد کرد .

پیشینه تحقیق:

تحقیقی توسط آقای غلامعلی سروانی درتیرماه 1376درمرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان گنبد کاووس باعنوان « تأثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی درپیشرفت تحصیلی از دیدگاه معلمان پایه اول ابتدایی» انجام شده است.


مشخصات اجرایی طرح:

1-نوع مطالعه ،روش ونحوه اجرای تحقیق:(بیان نوع روش تحقیق و علت انتخاب آن)

روش و نحوه اجرای تحقیق کتابخانه ای می باشد.

تحقیق مورد نظز با طرح این مسئله که آیا کودکانی که به کودکستان رفته اند در مقایسه با کودکانی که چنین فرصتی را نداشته انددر کلاس اول ابتدایی پیشرفت تحصیلی بیشتری را نشان می دهند؟ آغاز شد .

2-ابزار گردآوری داده ها : (چنانچه در اجرای تحقیق از پرسشنامه استفاده می شود. لازم است پرسشنامه مورد نظر ضمیمه گردد).

با استفاده از روش (فیش برداری) اطلاعات جمع آوری گردیده است.


3-محدودیت های تحقیق:

محدودیت زمانی - محدودیت منابع - عدم آگاهی محقق از وضعیت نمونه های انتخابی - محدودیت درصحت ودقت ابزار وسایل جمع آوری - عدم شرایط مناسب - عدم همکاری گروه نمونه+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۹ساعت 20:45  توسط مجسن  |