مطالعه وتحقیق

درس مطالعه وتحقیق ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گنبد

فرم پیشنهاد طرح تحقیق : عنوان طرح :بررسی علل افت تحصیلی ریاضی دانش اموزان مقطع ابتدایی کد طرح : ملیحه توغدری .دانشجوی کار شناسی اموزش ابتدایی.استاد راهنما :جناب اقای فروتن 1. عنوان به فارسی : بررسی علل افت تحصیلی ریاضی دانش اموزان مقطع ابتدایی 2.عنوان به انگلیسی : 3.واژه های کلیدی :افت تحصیلی .درس ریاضی .دانش اموران .مقطع ابتدایی . 4.بیان مساله :ایا بی سوادی والدین باعث افت تحصلی دانش اموزان می شود ؟ تعریف افت تحصیلی : افت تحصیلی ،افت عملکرد تحصیلی ودرسی دانش اموز از سطحی رضایت بخش به سطحی مطلوب است چنانجه فاصله قابل توجهی بین استعداد بالقوه واستعداد بالفعل فرد در فعالیت های درسی مشهود باشد چنین فاصله ای را افت تحصیلی می نا مند . 5.اهمیت وضرورت تحقیق :در س ریاضی یکی از ارکان مهم تدریس ویکی از پایه های بنیادین در سطوح مختلف تدریسی می باشد که مقدم ورود به سالهای بعدی برای نیل به اهداف مهم جامعه میباشد که هر زمان باید مورد اهمیت خاص از سوی معلمین ودست اندر کاران اموزش وپرورش در تمامی پایه ها ومراکز قرار گیرد که بهبا شاخص قرار دادن این درس به انتخاب میرود جوامع در سالهای اتی نه تنها در این درس به مشکل بر خورد نکرده باشد بلکه بتوانند از غهده ی انجام مسولیت های محوله در رابطه با این درس بر ایند . 6.اهداف تحقیق :انجه که در این تحقیق مورد نظر است : جگونه میتوان یک شاگردی علاقه به درس ریاضی رافعالانه در کلاس درس نشاند ؟ از چه روشهایی برای تدریس درس ریاضی میتوان استفاده کرد ؟ چگونه میتوان در کلاس روحیه ی همکاری و مشارکت از شاگردان را به وجود اورد ؟ چگونه میتوان موانعی را که بر سر راه فراگیری درس ریاضی وجود دارد را کاهش داد ؟ چگونه درس ریاضی میتواند باعث رشد اجتماعی دانش اموزان شود ؟ 7.متغیرهای تحقیق : افت تحصیلی متغیر مستقل...درس ریاضی متغیر وبسته ...دانش اموزان مقطع ابتدایی متغیر وابسته ... 8.فرضیه هایا پرسش ها ی تحقیق:بنظر میرسد بین سطح تحصیلات والدین وافت تحصیلی دانش اموزان در ریاضی رابطه ی معنا داری وجود دارد؟ بصورت پرسش یا پرسش ها ی ویزه:ایا بیسئوادی والدن دانش اموز باعث افت تحصیلی در درس ریاضی ان میشود ؟ بله ایا ترس از ریاضی باعث افت تحصیلی در این درس می شود ؟ بله ایا نبود امکانات وتجهیزات اموزشی باعث افت تحصیلی دردرس ریاضی می شود ؟ بله 9.ادبیات یا پیشینه ی تحقیق :از دیر باز انسان با نسایل ریاضی درگیر بوده که پایه اساس نقش های اجتماعی را تشکیل می داده است،درنتیجه بهمین دلیل اهمیت فرا گرفتن این علم هم مورد توه قرار میگیرد بهمین غلت باعث میشود که اندیشمندان وبرنامه ریزان در این خصوص برنامه ریزیهایی را داشته ومحققان نیز تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده تا این مهم به انجام رسد ،ودغدغه ی بزرگان علم ودانش کاهش یابد.با بررسی هایی که انجام گرفت فقط از سطح کارشناسی دو مورد تحقیق درباره ی افت تحصیلی ریاضی مشاهده شد 1. علل افت تحصیلی در پایه ی پنجم وچهارم : که نتیجه ی ان بدین صورت با اشنا نبودن برخی معلملن بد فنون ونحوه ی تدریس درس ریاضی ،تدریس این درس به وسیله ی معلمان که با مدرک دیپلم بوده واموزش ندیده اند یان شده بود. 2.بی علاقگی دانش اموزان به ریاضی ،محقق صدیقه حسینی مقدم دانشجوی کار شناسی امام محمدباقر ع که نتیجه ی ان بدین صورت که بی توجهی معلمان ابتدایی به طرح درس امادگی نداشتن وتمرین نکردن وبی توجهی به دفتر تمرین ریاضی وبی توجهی معلمان به راههای شکوفا سازی ،خلاقیت در کودکان بیان شده بود. مشخصات اجرای طرح : 1.نوع مطا لعه ،روش ونحوه اجرای تحقیق : نوع مطالعه کتابخانه ای میباشد. علت ان بدلیل فرصت کم میباشد تحقیق میدانی زمان بیشتری نیاز دارد بهمین دلیل به تحقیقات کتابخانه ای بسنده شده است . 2.ابزار گرد اور ی داده ها: فیش برداری 3.جامعه اماری ،حجم نمونه ،روش نمونه گیری وشیوه تجزیه وتحلیل داده ها: چون تحقیقات میدانی نیست وکتابخانه ای است ،جامعه اماری نداریم. 4.محدودیت های تحقیق:کمبود زمان .نداشتن منابع .همکاری نکردن مسولین 5.ملاحظات اخلاقی : در تحقیقات کتابخانه ای ملاحظات اخلاقی نداریم .
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۹ساعت 13:54  توسط مجسن  |