مطالعه وتحقیق

درس مطالعه وتحقیق ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گنبد

فرم پیشنهادی طرح پژوهشی

عنوان طرح: بررسی رابطه ی آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کد طرح:

نام ونام خانوادگی: زهرا برابادی

استاد راهنما: استاد فروتن

رشته: کارشناسی آموزش ابتدایی

مشخصات موضوعی طرح:

۱.عنوان به فارسی: بررسی رابطه ی آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۲.واژه های کلیدی: آموزش ضمن خدمت- پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

۳. بیان مسأله: در این تحقیق مسأله اساسی این است که آیا آموزش معلمان مدارس ابتدایی با هر روشی که ارائه شود تأثیری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد یا خیر؟ به همین جهت بر اساس روش تحقیق به دنبال این هستیم که رابطه ی بین دو متغیر ذکر شده را تعیین کنیم از این طریق می توان فهمید که آیا آموزش معلمان در رشد شغلی آنها تأثیری دارد یا خیر؟ و در عین حال می توان پی برد که چه آموزشهایی با چه روشهایی برای معلمان مفید بوده و در بهبود تحصیلی دانش آموزان مؤثرتر است.

تعریف عملیاتی واژه ها ی کلیدی :

 پیشرفت تحصیلی: یعنی افزایش میزان یادگیری، افزایش سطح نمرات و قبولی دانش آموزان در درس و پایه ی تحصیلی که به عوامل فردی و خانوادگی بستگی دارد.

آموزش ضمن خدمت: از نظر کیمیل وای لز هر نوع کوشش و تلاش نظامدار برای ارتقاء شایستگی کارکنان آموزشی از طریق دوره های آموزشی کلاسهای باز آموزی، نشستها و گروههای تحقیق، بازدیدها و سخنرانیها و اصلاح وضع کارکنان می باشد، که هدف آن همسو کردن آرزوها، علائق و نیازهای عاطفی افراد با نیازها و اهداف سازمان می باشد.

4. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: آموزش و پرورش در هر کشوری پایه و اساس نظام تربیت نیروی انسانی آن کشور را بر عهده دارد. و دانش آموزان امانتی از طرف جامعه و خانواده می باشند که در اختیار مؤسسات آموزشی و مدارس قرار می گیرند که در آنجا به وسیلۀ معلمین کارآزموده و با تجربه در طی فرایندهای تحصیلی رشد کرده و جامعۀ آتی را می سازند. این امر نقش مهم معلمان را در سطوح ابتدایی در کشور نشان می دهد، حال اگر این معمان خود معلومات کافی نداشته باشند و به روز نباشند و نتوانند به نیازهای علمی، فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان پاسخ دهند جامعه با صرف هزینه های بسیار زیاد در آموزش و پرورش به هدف خود نمی رسد. در نتیجه نسلی فاقد تربیت علمی وارد کشور می شوند، حال می توان با آموزش ضمن خدمت و روش های مؤثر در آن این مشکل را برای معلمان و جامعه برطرف کرد.

5. اهداف تحقیق:

هدف کلی: در این تحقیق هدف کلی این است که متوجه شویم بین آموزش ضمن خدمت معلمان در مدارس ابتدایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چه رابطه ای وجود دارد.

اهداف ویژه:

الف) یکی از اهداف ویژه در این تحقیق این است که با آموزش ضمن خدمت معلمان در مدارس ابتدایی می توان علاقه مندی و مشارکت دانش آموزان را در فرایند یادگیری افزایش داده که خود نمودی از پیشرفت تحصیلی است.

ب) یکی دیگر از اهداف ویژه تحقیق این است که با آموزش ضمن خدمت معلمان و آشنایی آنها با روش های مؤثر آموزشی می توان از بروز افت تحصیلی دانش آموزان جلوگیری کرده و آنرا کاهش داد.

6. متغیرهای تحقیق:

فرضیه

متغیر مستقل (علت)

متغیر وابسته (معلول)

1.

آموزش ضمن خدمت معلمان

افزایش مشارکت دانش آموزان

2.

آموزش ضمن خدمت معلمان

کاهش افت تحصیلی

7. فرضیه ها یا پرسش های تحقیق:

فرضیه یک: با آموزش ضمن خدمت معلمان مدارس ابتدایی میزان مشارکت دانش آموزان در فرایند تحصیلی بیشتر می شود.

فرضیه دو: با آموزش ضمن خدمت معلمان مدارس ابتدایی افت تحصیلی دانش آموزان کمتر می شود.

پرسش های تحقیق:

پرسش یک: آیا آموزش ضمن خدمت معمان ابتدایی باعث افزایش مشارکت دانش آموزان در فرایند تحصیلی می شود؟

پرسش دو: آیا آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی باعث کاهش افت تحصیلی می شود؟

8. ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در نظام آموزشی دنیای امروز مدارس نقش اساسی و مهمی در تربیت یک نسل از فرزندان یک کشور را بر عهده دارند، و با پیچیده تر شدن شرایط اقتصادی خانواده ها و کم شدن اثر تربیتی والدین روی فرزندان این نقش بیشتر و عمیق تر می شود. حال اینکه در مدارس به عنوان اهرم اجرایی نظام آموزشی، این معلمین می باشند که می توانند با روش های مناسب آموزشی و پرورشی بیشترین اثربخشی را نسبت به دانش آموزان خود داشته باشند. لذا می توان با آموزش های ضمن خدمت معلمان و دانش افزای و باز پروری علمی در روش های کاری آنها اثر بخشی و کارایی آموزشی معلمین را بیشتر کرد تا در نهایت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیشتر شود. از این رو پژوهش ها و تحقیقات زیادی در این مورد انجام شده است. که در ذیل به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:

از جمله تحقیقات انجام شده در این بخش، تحقیق آقای مجید دانش پژوه در مورد ارتباط مدیریت کلاس و مهارت های ارتباط با دانش آموزان در مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان تهران می باشد. از نظر ایشان آموزش و پرورش پویا و خلاق بر مبنای روانشناسی تربیتی و تنوع مشارکت دانش آموزان استوار است و تنها در محیطی که دانش آموزان احساس امنیت و نشاط داشته باشند یاددهی و یادگیری مناسب انجام می گیرد. معلمی که ظرافت های تدریس را خوب می داند و به شخصیت فراگیرانش احترام می گذارد بهتر می تواند مشکلات دانش آموزانش را حل و فصل نماید و اداره کلاس را مؤثرتر انجام دهد.

بنابراین محقق مذکور موارد زیر را پیشنهاد می کند:

در گزینش معلمان به علاقه مندی، دانایی، توانایی و تخصص آنها توجه شود و در عین حال معلمان باید به طور مداوم در آموزش های ضمن خدمت شرکت کنند. عمده ترین منابع پژوهشی ایشان در این تحقیق، کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر سیف 1368 و کتاب تالیم و تربیت محسن شکوهی نیا 1366 می باشد.

تحقیق دیگر مربوط به آقای یحیی دائی می باشد که در مورد آموزش ضمن خدمت و تأثیر آن بر افزایش کارایی معلمان می باشد. این تحقیق در پی آن است که آیا گذراندن دوره های آموزش ضمن خدمت، کارایی معلمان را افزایش می دهد؟ و آیا این آموزش ها می تواند می تواند معلمان را در انجام وظایف جدید یاری کند؟ لذا فرضیات این تحقیق آن است که:

1.      آموزش ضمن خدمت مهارتهای شغلی معلمین را افزایش می دهد.

2.      آموزش ضمن خدمت مهارتهای معلمین را در ایفای وظایف جدید ارتقاء می بخشد.

جامعه آماری تحقیق کلیه معلمین آموزش و پرورش ابتدایی شهرستان تهران می باشند که به این نتایج رسیده است: اولا آموزش های ضمن خدمت مهارت های شغلی معلمین را افزایش داده و آنها را در ایفای وظایف جدید یاری می کند و از طریق کارایی شغلی معلمین توسعه می یابد.

مشخصات اجرایی طرح:

1.      نوع مطالعه، روش و نحوۀ اجرای تحقیق:

نوع روش تحقیق توصیفی است و روش دستیابی به منابع اطلاعاتی روش کتابخانه ای می باشد و به علت زمان محدود به تحقیقات کتابخانه ای بسنده شده است.

نوع تحقیق از نظر ماهیت کاربردی می باشد و از نظر روش با توجه به شرایط موجود در موضوع و فرضیات تحقیق روش تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه ای می باشد. در این تحقیق علت انتخاب این روش وجود متغیرهایی می باشد که باید در بین جامعۀ آماری تحقیق تأثیرات آنها ردیابی شوند و نتایج آن در فرضیات گنجانده شود. لذا سعی می شود با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از منابع دسته اول ودسته دوم معتبر کتابخانه ای از جهات مختلف به توصیف و تجزیه تحلیل متغیرهای تحقیق و ارتباط آنها پی برد.

2.      ابزار گردآوری داده ها:

چون روش تحقیق کتابخانه ای می باشد بنابراین گردآوری داده ها با استفاده از روش فیش برداری از منابع دسته اول و دسته دوم صورت می گیرد تا با تجزیه تحلیل روی آنها از داده های موجود اطلاعات مورد نیاز را بدست آوریم.

3.      جامعۀ آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری و شیوۀ تجزیه و تحلیل داده ها: به علت اینکه تحقیق از نوع کتابخانه ای می باشد جامعه آماری نداریم.

به علت محدود بودن جامعه آماری در تحقیق نیاز به نمونه گیری نداریم.

4.      محدودیت های تحقیق: کم بودن زمان تحقیق- محدودیت بودجه- عدم همکاری بعضی از مسؤلین و مدیران مدارس- نداشتن منابع معتبر کتابخانه ای- وجود متغیرهای تعدیل کننده و مؤثر در پیشرفت تحصیلی- کمبود منابع تخصصی در رابطه با موضوع و فرضیات

5.      ملاحظات اخلاقی: در تحقیقات کتابخانه ای ملاحظات اخلاقی نداریم.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 14:29  توسط مجسن  |